Srijeda , siječanj 16. 2019.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / Prava na mirovinu, opće odredbe o mirovinama i prava sadašnjih korisnika mirovina!

Prava na mirovinu, opće odredbe o mirovinama i prava sadašnjih korisnika mirovina!

Uzimajući u obzir dosadašnji interes naših korisnika nastavljamo sa temom o odredbama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH, nastavljamo sa objašnjenjima pojedinih dijelova Zakona u iščekivanju njegove objave u Službenom glasniku i stupanju na snagu.

Bilo bi dobro, bez obzira na njegovu obimnost i složenost, objave na tri službena jezika, bosanski, hrvatski i srpski, da se to uradi najkasnije do 20.veljače ove godine, jer bi tada njegova primjena bila 28. veljače i tako bi se otpočeo primjenjivati prije 01. ožujka i tako osigurao neka od povoljnijih prava sadašnjih i budućih osiguranika, odnosno korisnika mirovine.

Također, želimo objaviti i odgovor na jedno od pitanja, koje smo dobili, kako bismo zaintrigirali i ostale zainteresirane da nam pošalju svoj upit.

Koja su osnovna prava po Zakonu:

Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranjase ostvaruju i koriste pod uvjetima propisanim u Zakonu.

Prava su na starosnu mirovinu; na invalidsku mirovinu; sa promjenjivom radnom sposobnošću, po osnovu radne onesposobljivosti; na obiteljsku mirovinu.

Obim prava ovisi od dužine mirovinskog staža osiguranja i visine plaća i osnovica osiguranja na koje je plaćen doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Opća načela!

Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja su neotuđiva, osobna i materijalna prava i ne mogu se prenijeti na drugog niti naslijediti, što se odnosi se na prava, a ne i na novčana potraživanja.

Prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja ne mogu zastarjeti.

Dospjela novčana primanja na osnovu mirovinskog i invalidskog osiguranja, mogu se naslijediti, u skladu s Porodičnim Zakonom Federacije BiH, kao i sva druga imovina, a dospjela novčana potraživanja iza smrti korisnika koji nema nasljednika, pripadaju nositelju osiguranja.

Novčana primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, mogu biti predmet izvršenja i osiguranja, uz primjenu propisa koji reguliraju materiju izvršenja, kao što je Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH.

Dvostepenost i primjena upravnog postupka:

U postupku ostvarivanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja propisuje se dvostepenost rješavanja kod nositelja, kao i sudska zaštita prava.

U postupku rješavanja prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drugojačije regulirano.

Isplata mirovina dosadašnjim korisnicima:

Korisnicima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja koji su svoja prava ostvarili po propisima koji su primjenjivani do stupanja na snagu novog Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, ta prava osiguravaju se i dalje u dostignutom iznosu posljednje mirovine, odnosno mirovine usklađene sa posljednim koefcijentom, prije stupanja na snagu Zakona.

Taj koefcijent za isplatu mirovina u siječnju 2018. godine je 1,816 i nadati se je da će on biti osnov, a moguće da to bude i iz veljače 2018. godine, ali u svakom slučaju će biti isti tj. 1.816.

Korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, koji su prava ostvarili;
-do 31.srpnja 1998. godine, zakonski iznos mirovine se povećava za 10%.
-od 31.srpnja 1998. do 31. prosinca 2007, zakonski iznos mirovine se povećava za 5%-

U oba slučaja se usklađuje s koefcijentom stupanja na snagu Zakona, a to je kako je već objašnjeno, koefcijent od 1.816. godine, a i dalje će se vršiti usklađivanjei po odredbama Zakona.

Pravo na mirovinu i naknadu plaće zbog manje plaće na drugom radnom mjestu, ostvareno po propisima koji su važili prije stupanja na snagu Zakona, neće se ponovno određivati, osim u slučaju određenim u Zakonu.

Korisnik mirovine, bez obzira na osnov ostvarivanja i visinu obračunate mirovine, mirovina se ne može isplatiti u iznosu većem od prosječnog iznosa njegove plaće ostvarene u pet posljednjih godina, time se osigurava da mirovina ne može biti veća nego je bila plaća i ograničavaju se najveće mirovine u buduće.

P i t a n j e:

Prestankom osiguranja sa 31.01.2014. godine ostvario sam pravo na mirovinu počev od 01.01. 2005., sa 45 godina šest mjeseci i 11 dana i navršenih 69 godina života. Primjenjeni su koefcijenti za 17 godina, kako je Zakonom bilo regulirano, sa 15 varijanti, u periodu od 1970. do 2004., kako bi se izabrala najpovoljnija, a to je 1984. do 2004., bez godina 1992. do 1995. Dakle, mirovina se stiče u 2005. godini i na osnovicu plaće od 75% utvrđena je mirovina.

Zašto je mirovinski osnov 75%, kada je Izmjenom Zakona 32/01 osnov sa 85% smanjen na 75% od 2005., kada je pravo na mirovinu stečeno u 2004. godini?

Koliki bi iznos mirovine bio da se primjenjivao rast mirovine, kao po novom Zakonu za četiri godine života iznad 65 godina?

O d g o v o r:

Pravilno je postupljeno po odredbama Izmjena i dopuna Federalnog Zakona (Službene novine FBiH broj 32/01), jer ste prestali biti osiguranik u 2004., a pravo na mirovinu ste stekli u 2005. godini. Da ste pratili odredbe Zakona možda bi bilo bolje da ste prestali biti osiguranik u 2003., a pravo na mirovinu stekli u 2004. godini.

Novi Zakon želi postići to, da se što više radi i ide u mirovinu što kasnije, pa je tako dao poticaj da za svaki mjesec produženja odlaska u mirovinu, nakon navršene 65 godine života od 0,166666% povećanja mirovine, što bi za četiri pune godine iznosilo 48 mjeseci i povećanje mirovine za 7,9999% ,ali to važi za nove umirovljenike, a ne za sadašnje.

Autor: Dnevno.ba
glasbrotnja.net

About glasUrednik

Pročitajte i ovo

Mladen Pavković: Većina braniteljskih udruga jedva preživljava, nemaju ni za vijence

U svim krajevima Republike Hrvatske osnovano je na stotine Udruga proizašlih iz Domovinskog rata, tako …