Srijeda , srpanj 15. 2020.
Naslovnica / Najnovije vijesti / vijesti / BiH / Sveučilišna klinička bolnica Mostar duguje više od 46 milijuna KM poreza i doprinosa

Sveučilišna klinička bolnica Mostar duguje više od 46 milijuna KM poreza i doprinosa

Teška financijska pozicija u kojoj se nalazi Sveučilišna klinička bolnica Mostar, a koja je poznata javnosti, dodatno je prezentirana u tek objavljenom Izvještaju o financijskoj reviziji za 2016. godinu koju je sačinio Ured za revizije institucija u Federaciji BiH.

Između ostalog uočene su nepravilnosti nepravilnog iskazivanja obaveza, neprovođenja postupaka javnih nabavki u skladu sa zakonom, zaključivanja ugovora o djelu za sistematizirana radna mjesta te neplaćanja poreza i doprinosa na plate radnika.

Iskazano je mišljenje s rezervom o financijskim izvještajima, kao i negativno mišljenje o usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija iskazanih u financijskim izvještajima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar sa značajnim zakonima i drugima propisima.

Osnova za mišljenje s rezervom o financijskim izvještajima zasniva se između ostalog i zbog toga što su potraživanja starija od 12 mjeseci u iznosu od 2.765.394 KM nisu vrijednosno usklađena, odnosno ispravljena na teret rashoda, što je imalo za posljedicu da su rashodi podcijenjeni, a potraživanja i financijski rezultat precijenjeni za navedeni iznos.

“Prema prezentiranoj dokumentaciji protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar su pokrenuti sudski sporovi u ukupnom iznosu 6.161.081 KM. Sveučilišna klinička bolnica Mostar je na kraju godine priznala rezerviranja za sudske sporove u iznosu od samo 78.695 KM, što nije u skladu sa zahtjevima Međunarodnim računovodstvenim standardom 37 – Rezerviranja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina. Smatramo da navedeni iznos rezerviranja nije dovoljan, zbog čega ne možemo procijeniti efekta istog na financijske izvještaje”, stoji između ostalog u revizorskom izvještaju nadležne institucije.

Revizija je primijetila i da na dan bilanca nije vršena procjena umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme odnosno procjena nadoknadive vrijednosti sredstava u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Posljedica navedenog je da se knjigovodstvena vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme može značajno razlikovati od one koja bi se utvrdila prema zahtjevima standarda.

Revizija je skrenula pažnju i na veći nivo isporučenih usluga, nego naplaćenih, što je vjerojatno šira društvena problematika od ovog revizijskog izvještaja.

Poslovanje s gubitkom

“Prema dostavljenim evidencijama SKBM u periodu od 2010. do 2016. godine osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona pruženo je zdravstvenih usluga u vrijednosti od 345.693.712 KM, a u skladu sa sklopljenim ugovorima u navedenom periodu naplaćeno ukupno 264.354.615 KM. Evidentna je razlika između pruženih i naplaćenih usluga za period (2010.-2016.) u iznosu 81.339.097 KM. U istom periodu od 2010. godine do 2016. godine osiguranicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačkog kantona pruženo je usluga u iznosu 155.270.969 KM s tim da je naplaćeno 66.200.738 KM, iz čega proizlazi razlika između pruženih i naplaćenih zdravstvenih usluga za period (2010.- 2016.) u iznosu 89.070.231 KM”, navode revizori.

Zbog ovih i ovakvih brojeva jedna od najvažniji zdravstvena institucija u našoj zemlji godinama posluje s gubitkom.

“Sveučilišna klinička bolnica Mostar već duži period posluje s gubitkom, iskazan gubitak iznad visine kapitala 73.407.639 KM, gubitak za 2016. godinu je 9.130.226 KM. Ukupne obaveze na dan 31.12.2016. godine iznosile su 104.661.142 KM, od čega se na kratkoročne obaveze odnosi 100.213.772 KM (od čega su obaveze prema dobavljačima 49.578.149 KM, a obaveze za poreze i doprinose po osnovu isplaćenih plaća zaposlenicima 46.570.943 KM), dok je tekuća imovina na dan 31.12.2016. godine iznosila 9.215.066 KM. Protiv Sveučilišne kliničke bolnice Mostar se vode značajni sudski postupci u vrijednosti 6.161.081 KM”, stoji dalje u izvještaju.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH negativno mišljenje dao je o usklađenosti poslovanja sa važnim zakonskim propisima.

“Vršena je nabavka roba u iznosu 585.277 KM (nabavka lož ulja), a da nije provodne postupak javne nabavke u skladu sa članom 4. Zakona o javnim nabavkama. Također, vršeno je dijeljenje pojedinih postupaka provođenjem više direktnih sporazuma i jednog konkurentskog zahtjeva, što isto tako nije u skladu sa istoimenim zakonom”, navodi se dalje.

Revizija navodi da su u promatramo periodu zaključeni ugovori o djelu tokom godine za sistematizirana radna mjesta u iznosu 315.270 KM, što nije u skladu sa odredbama Zakona o radu FBiH.

Zaključivani ugovori o djelu za sistematizirana radna mjesta

“Prilikom isplata plaća u 2016. godini za period od augusta do decembra 2016. godine nisu uplaćivani pripadajući porezi i doprinosi u iznosu 6.620.874 KM. Osim toga, Sveučilišna klinička bolnica Mostar već duži niz godina isplaćuje plaće bez uplate pripadajućih poreza i doprinosa, tako da su na dan 31.12.2016. godine iskazane obaveze po neuplaćenim porezima i doprinosima 46.570.943 KM”, porazan je podatak koji navodi kako jedna naša javna institucija ne ispunjava obaveza prema drugoj i time direktno krši zakon.

Uvidom u dokumentaciju konstatirano je da su donosne Odluke o visini plaće za devet zaposlenika SKB od strane direktora, a na osnovu Statuta SKBM, kojima su regulirani poslovi i zadaci direktora, kao i pravo direktora da donosi odluke, naloge, rješenja i dr.

“Navedene Odluke o visini plate odnosno visini ukupnih primanja su utvrđene u fiksnom iznosu u rasponu od 3.000 KM do 7.000 KM. Za ove zaposlenike se obračunava plaća po koeficijentu radnog mjesta na kojem su isti raspoređeni, a za razliku do Odlukom utvrđenog iznosa, zaključuju se ugovori o djelu. Ovakav način donošenja Odluka, kao obračun i isplata plaća i zaključivanja ugovora o djelu za iste poslove nije reguliran zakonskim propisima, niti se ugovor o djelu može zaključivati za iste poslove za koje zaposlenik prima plaću”, naveli su revizori.

klix.ba

glasbrotnja.net

About glasUrednik

Pročitajte i ovo

Plenković se s članovima oporbe želi sastati pojedinačno: Svi su ga odbili

Predsjednik HDZ-a i budući mandatar Vlade Andrej Plenković pozvao je predstavnike parlamentarnih stranaka na pojedinačne sastanke u …