Nedjelja , listopad 20. 2019.
Naslovnica / Najnovije vijesti / Društvo / Zbog joge bi mogla ostati bez glasova

Zbog joge bi mogla ostati bez glasova

Ja­ko pro­mo­vi­ram bav­lje­nje spor­tom, a po­go­to­vo vo­lim jo­gu i me­di­ta­ci­ju, priz­na­la je pred­sjed­ni­ca Glo­ri­ji. Na­iz­gled bez­az­le­no priz­na­nje pro­izve­lo je bur­ne re­ak­ci­je.

– Užas­no me ža­los­ti što pred­sjed­ni­ca, pri­ča­ju­ći o pri­vat­noj vjer­skoj prak­si jo­ge, za­pra­vo od­vra­ća na­rod od ka­to­lič­ke vje­re – na­pi­sao je na svo­jem Fa­ce­bo­ok pro­fi­lu pa­ter Ike Man­du­rić, ko­je­ga po­seb­no ža­los­ti pro­dor jo­ge u ško­le. Ko­lin­da ga, sma­tra Ike, olak­ša­va.

Cr­k­va se po­di­je­li­la. Na­čel­no, jo­ga ni­je nes­po­ji­va s kr­š­ćans­tvom ako slu­ži os­lo­ba­đa­nju od bo­lo­va u kri­ži­ma, ali ako slu­ži spa­ja­nju s hin­du­is­tič­kim bo­žans­tvi­ma (Brah­ma, Ši­va, Viš­nu), on­da je to put su­pro­tan Kris­tu.

Pa­ter Ike go­vo­ri o “pri­vat­noj vjer­skoj prak­si”. I u to­me ni­je sam. Pred­sjed­ni­ca gu­bi po­dr­šku kle­ra, sve­će­ni­ka i čas­nih ses­ta­ra, dok je s dru­ge stra­ne po­dr­ža­va­ju cr­k­ve­ni pre­la­ti.

– Pu­no je važ­ni­je i zna­čaj­ni­je za puk što će re­ći fra Ma­rin Kne­zo­vić, fra­nje­vac iz BiH, omi­ljen u Me­đu­gor­ju, ko­ji kao ured­nik La­uda­to TV, ko­lum­nist Na­ših og­nji­šta, Glas­ni­ka mi­ra i Misije hr  mo­že ite­ka­ko utje­ca­ti na gla­so­ve bi­ra­ča. A on mis­li sve ono što mis­li i pa­ter Ike – go­vo­ri nam žup­nik iz Za­gre­ba ko­ji že­li os­ta­ti ano­ni­man. Ne­ki te­olo­zi, po­zi­va­ju­ći se na pa­pu Fra­nju, sma­tra­ju da jo­ga mo­že pro­ći. U Ure­du pred­sjed­ni­ce ni­su htje­li ko­men­ti­ra­ti ovaj neo­bič­ni te­olo­ško re­lak­sa­cij­ski spor.

Pi­še: BO­RIS RAŠETA

glasbrotnja.net

About glasbrotnja.net

Pročitajte i ovo

Upoznajte milijardera koji ‘udara pljuske kapitalistima’ i svoju zaradu dijeli s radnicima

Ljudi jednostavno ne vjeruju onome što čuju, ne vjeruju da to što čuju i što …